De blinkende Morgenster

Morgenster Venus.

 

OPENBARING 22:16,17

Om goed te kunnen begrijpen wat er bedoeld wordt met de morgenster kunnen we het beste een zee reisje maken op een van oceanen, ver uit de kust. Daar is het tenminste vlak voordat de ochtendschemering begint nog roet donker.Een planeet wordt morgenster genoemd als hij eerder boven de horizon verschijnt dan de zon. De helderste planeet die hiervoor in aanmerking komt is Venus. Deze is een deel van het jaar morgenster.

De morgenster en de kompasfout.

Voor elke plaats op aarde is met enige tabellen eenvoudig te berekenen hoe laat en precies in welke richting Venus boven de horizon verschijnt. Dit is erg handig want als je dan op dat moment een peiling neemt van de opkomende Venus, weet je exact de afwijking van het kompas. Deze fout van het kompas moet indien mogelijk elk paar uur gecontroleerd worden, zodat je zeker weet dat het schip de goede koers vaart.

De opkomst van de morgenster.

Als Venus opkomt schittert ze op een fantastische manier. Dit komt door de prismawerking van de dampkring. Bij de lange weg van het licht door de dampkring langs het aardoppervlak wordt het licht telkens gebroken als in een prisma. Het gevolg is dat we niet de hele tijd wit licht waarnemen, maar dat we alle kleuren van de regenboog te zien kunnen krijgen. Voorwaarde voor deze prismawerking is dat de morgenster zo dicht mogelijk bij de horizon zichtbaar wordt en daarvoor moet het weer een heldere, lichtsterke ster of planeet zijn. Eigenlijk komt alleen Venus voor deze eigenschappen in aanmerking. Tevens moet de verschijning van de planeet boven de horizon of kim liggen voor de schemering of dageraad begint, anders wordt het al licht boven de kim en zal de opkomende planeet niet kunnen schitteren om alle kleuren van de regenboog te laten zien.

Het tijdstip van opkomst.

Dan heb je het tijdstip berekend waarop Venus moet verschijnen, je tuurt naar het oosten op die tijd, je verwacht hem elk ogenblik, maar dan duurt het toch nog even. Plotseling is Venus er, soms heel dicht bij de kim, dan weer iets verder er van af. Dus zelfs al weet je dat Venus moet opkomen dan duurt het toch nog even voor je hem werkelijk ziet. En verrast zie je dan hoe heerlijk die morgenster schittert.

De blinkende Morgenster.

In Openbaring hoofdstuk 22 vers 16 en 17 lezen we: "Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom!"

De Here Jezus is voor de volken en Israel de wortel en het geslacht van David. Zij verwachten de Messias, Die heersen zal als Koning op aarde. Dit kunnen we lezen in Jesaja hoofdstuk 11. Daar wordt een beschrijving gegeven van het duizendjarig vrederijk.

De Gemeente van Christus verwacht niet Iemand die gaat heersen en alle dingen zal besturen, nee de Gemeente, de bruid, verwacht haar Bruidegom. Voor haar noemt de Here Jezus zich: De blinkende Morgenster.

Nu kunnen we diverse parallellen trekken tussen de blinkende morgenster, zoals boven omschreven en de komst van de Here Jezus voor de gelovigen, Zijn Gemeente.

Zijn schitterende, plotselinge komst.

Het schitteren in alle kleuren doet ons denken aan de veelkleurige wijsheid van de Heer, maar ook aan zijn schitterende verschijning, zoals Johannes Hem ziet in Openbaring hoofdstuk 1. Tevens vertellen de tekenen van de tijd ons steeds duidelijker dat de Here Jezus elk moment kan komen om de gelovigen op te halen en zo altijd bij Hem te mogen zijn, maar wanneer dat weet niemand dan God de Vader alleen. Ja, we mogen de Here Jezus elk moment verwachten, maar zijn komst zal toch zeer plotseling zijn.

Het tijdstip.

Kunnen we toch iets meer weten over het tijdstip?

We zagen dat Venus ver genoeg voor zonsopkomst, zelfs nog voor de dageraad moest opkomen om heerlijk te kunnen schitteren. Zo zal de Here Jezus komen om zijn bruid van de aarde op te halen, als het om ons heen roet donkere nacht is. Hoe meer de wereld wegzakt in zondige, verderfelijke handelingen, dus hoe donkerder het geestelijk gezien op aarde wordt, des te dichterbij is Zijn komst.

De dageraad.

We zagen dat de blinkende morgenster verschijnt voordat de dageraad aanbreekt. Als we nu in de bijbel lezen wat er gebeurt in de dageraad, of bij het aanbreken er van, dan kunnen we daarmee weer een andere parallel ontdekken. In Genesis hoofdstuk 19 vers 15 en verder, lezen we dat Lot uit Sodom wordt weggehaald tijdens de dageraad, daarna volgt het oordeel over Sodom. In Jozua hoofdstuk 6 vers 15 lezen we dat de Israelieten zeven maal om Jericho gaan trekken nadat de dageraad is begonnen. Daarna storten de muren van Jericho in en wordt iedereen gedood. In Jona hoofdstuk 4 vers 7 lezen we dat God bij het begin van de dageraad een worm beschikt, die de wonderboom steekt waardoor deze verdort. Bij het aanbreken van de dageraad wordt dus door God een begin gemaakt aan het oordeel dat volgt. Laten we dit goed tot ons doordringen, dan betekent de naam blinkende Morgenster, dat de Here Jezus komt voor de gelovigen voordat de dageraad aanbreekt en wel voordat Gods oordelen, zoals in Openbaring beschreven, over deze wereld worden uitgestort. Het betekent dus dat de gelovigen van de aarde worden weggenomen voordat de tijd van de grote verdrukking begint.

Niet op de horizon.

We zagen dat Venus niet op de kim zichtbaar werd, maar altijd iets erboven. We lezen dan ook in de eerste brief aan de Tessalonicenzen hoofdstuk 4 ver 15 en verder, dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En zo zullen we altijd met de Here wezen. Het is een ontmoeting in de lucht en daarna gaan we samen naar het vaderhuis met de vele woningen in de hemel.

Het lichtschijnsel.

Als Venus net boven de kim zichtbaar wordt, werpt zijn lichtschijnsel een smalle, heldere, zilverachtige licht baan over het water. In deze licht baan is de zee prachtig te zien, zelfs zeevogels zijn nu in deze licht baan waar te nemen. Buiten deze licht baan is het echter aarde -donker en de zee nagenoeg onzichtbaar. Is dat ook niet zo bij onze blinkende Morgenster? Als we naar de Here Jezus kijken, Hem met verlangen verwachten, dan zien we duidelijk het rechte, smalle pad dat naar Hem toe leidt. Gaan we echter op andere sterren, medegelovigen letten, of wat nog erger is, ons op de wereld en alles wat daar gebeurt concentreren, dan zien we niet de blinkende Morgenster en dus ook niet het heldere verlichte pad dat naar Hem wijst.

Daarom roept Petrus ons op in de tweede brief van Petrus hoofdstuk 1 vers 19 om de morgenster op te laten gaan in ons hart, immers dan is dat de blinkende morgenster. Dan is ons hart vervuld van de Here Jezus en de verwachting van Zijn komst. Petrus roept ons dus op om met verlangen uit te blijven kijken naar de komst van de Heer door op de profetieen uit de bijbel te letten, zodat we licht op ons pad mogen hebben.

De fout van het kompas.

Zelfs met een kleine fout van het kompas, waarmee geen rekening wordt gehouden, zal men bij een zeereis over een oceaan nooit op de juiste bestemming komen. Veel schepen zijn daardoor op vreemde plaatsen gestrand. Er zijn veel dingen die de aandacht van gelovigen opeisen. Wat is het dan geweldig dat we steeds weer naar onze Heer en Heiland mogen zien, Hem werkelijk mogen verwachten, om daardoor bewaard te blijven van schipbreuk van ons geloofsleven en dat van de geloofsgemeenschap waarin we mogen zijn.

Kleine sterren.

Heel kleine sterren zijn met het blote oog vaak niet te zien, maar als het werkelijk roetdonker is dan worden zelfs die zwakke sterren zichtbaar. Vlak voor de dageraad aanbreekt is het op zijn donkerst en dan is de grootste hoeveelheid sterren met het blote oog te zien. Daarom moesten we ook midden op de oceaan gaan kijken, zodat geen lichtschijnsel van steden dit verhindert. Stel nu dat je een brandende kaars zet in een hel verlicht vertrek, die kaars zal niet opvallen. Is de kamer echter donker en ontsteken we de kaars, dan geeft hij een heilzaam licht in heel de kamer. Dit mag een grote bemoediging voor alle gelovigen zijn, die worden geacht als lichtende sterren te zijn voor hun omgeving. Hoe vaak zijn we niet erg kleine gelovigen? Maar juist nu wordt het steeds donkerder om ons heen, geestelijk gezien, en dus zullen ook de kleinste gelovigen als zodanig zichtbaar worden en licht verspreiden.

Geweldig!

Geen stress Christen! Gewoon zijn wie je bent: Een kleine gelovige. Je zal gezien worden, meer en meer.

Spoedig.

Openbaring hoofdstuk 22 vers 17 en 20.  En de Geest en de bruid zeggen: Kom!

Ja, Ik kom spoedig.

Amen, kom, Here Jezus!